• Xây dựng Khu đào tạo Quốc tế thuộc học viện An Ninh nhân dân

Xây dựng Khu đào tạo Quốc tế thuộc học viện An Ninh nhân dân

Dự án xây dựng Khu đào tạo Quốc tế thuộc học viện An Ninh nhân dân

- Vai trò: Nhà thầu thi công

- Quy mô: Tòa nhà 12 tầng

- Tổng mức đầu tư: 130 tỷ đồng

- Giá trị thực hiện: 112 tỷ đồng

- Vai trò: Nhà thầu thi công

- Quy mô: Tòa nhà 12 tầng

- Tổng mức đầu tư: 130 tỷ đồng

- Giá trị thực hiện: 112 tỷ đồng

Đối tác - Khách hàng