Đại hội cổ đông

Thông báo vv Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH)

Thông báo vv Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH)

17/05/2024 - 51 lượt xem

Thông báo vv Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH) năm 2024

Thông báo vv Mời tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH)

Thông báo vv Mời tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH)

17/05/2024 - 51 lượt xem

Thông báo vv Mời tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH)

Biên bản, nghị quyết đại hội cổ đông thường niên Công ty PVC Duyên Hải năm 2023

Biên bản, nghị quyết đại hội cổ đông thường niên Công ty PVC Duyên Hải năm 2023

15/06/2023 - 305 lượt xem

Ngày 05/06/2023 Công ty Cổ phần đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 2). 

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 2), Thông báo đề cử ứng cử chức danh thành viên HĐQT, Tài liệu đại hội

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 2), Thông báo đề cử ứng cử chức danh thành viên HĐQT, Tài liệu đại hội

30/05/2023 - 216 lượt xem

Căn cứ thông báo mời dự Đại hội số 05/TB-PVCDH-HĐQT ngày 05/05/2023, vào hồi 09 giờ 05 phút, ngày 29/05/2023, tại Hội trường trường Cao đẳng Hàng Hải, số 498 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải I, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVC...

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Thông báo đề cử ứng cử chức danh thành viên HĐQT, Tài liệu đại hội

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Thông báo đề cử ứng cử chức danh thành viên HĐQT, Tài liệu đại hội

14/05/2023 - 262 lượt xem

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Tài liệu đại hội

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Tài liệu đại hội

17/06/2022 - 373 lượt xem

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC Duyên Hải) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau: - Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: 8 giờ 30 phút, ngày 28/06/2022. - Địa điểm họp: Hội trường Trường Cao đẳng Hàng Hải,...

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

29/11/2021 - 356 lượt xem

Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1rnrlcEpAp5gZPSoo4XkwSrlxnX0PmgpC?usp=sharing

Đối tác - Khách hàng