quan hệ cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải

07/06/2024 - 55 lượt xem

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khs Duyên Hải

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải

07/06/2024 - 42 lượt xem

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải

Thông báo vv Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH)

Thông báo vv Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH)

17/05/2024 - 112 lượt xem

Thông báo vv Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH) năm 2024

Thông báo vv Mời tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH)

Thông báo vv Mời tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH)

17/05/2024 - 119 lượt xem

Thông báo vv Mời tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH)

Biên bản, nghị quyết đại hội cổ đông thường niên Công ty PVC Duyên Hải năm 2023

Biên bản, nghị quyết đại hội cổ đông thường niên Công ty PVC Duyên Hải năm 2023

15/06/2023 - 335 lượt xem

Ngày 05/06/2023 Công ty Cổ phần đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 2). 

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 2), Thông báo đề cử ứng cử chức danh thành viên HĐQT, Tài liệu đại hội

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 2), Thông báo đề cử ứng cử chức danh thành viên HĐQT, Tài liệu đại hội

30/05/2023 - 238 lượt xem

Căn cứ thông báo mời dự Đại hội số 05/TB-PVCDH-HĐQT ngày 05/05/2023, vào hồi 09 giờ 05 phút, ngày 29/05/2023, tại Hội trường trường Cao đẳng Hàng Hải, số 498 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải I, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVC...

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Thông báo đề cử ứng cử chức danh thành viên HĐQT, Tài liệu đại hội

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Thông báo đề cử ứng cử chức danh thành viên HĐQT, Tài liệu đại hội

14/05/2023 - 286 lượt xem

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

Đối tác - Khách hàng